Regulamin serwisu Pasaz24.pl

§ 1. Definicje

 • 1. Pasaż24 - serwis internetowy gromadzący witryny, witryny z ofertą produktów i usług oraz sklepy internetowe przedsiębiorców korzystających z programu vendero na zasadach odrębnie określonych w Warunkach licencji programu vendero.
 • 2. vendero - zintegrowany z systemem InsERT GT lub InsERT nexo program służący m.in do prowadzenia sprzedaży towarów i usług w sieci Internet. Zasady korzystania z vendero odrębnie określają Warunki licencji programu vendero.
 • 3. Właściciel - InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 2, 54-519 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000306888; NIP 898-19-45-134, REGON 932283479, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 16.000.000,00-zł w całości opłacony.
 • 4. Kupujący - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
 • 5. Sprzedający - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, która posiada licencję na program vendero (uregulowaną odrębnie w Warunkach licencji programu vendero) i zdecydowała się upublicznić swoją witrynę bądź sklep internetowy na www.pasaz24.pl.
 • 6. Towar - rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Pasażu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Pasażu24 działającego pod adresem www.pasaz24.pl.
 • 2. Pasaż24 prowadzony i zarządzany jest przez Właściciela.
 • 3. Właściciel pełniący funkcję operatora Pasażu24 nie występuje w charakterze strony jakiejkolwiek z umów zawieranych pomiędzy Kupującym i Sprzedającymi i nie uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w dokonywanych między nimi transakcjach. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów zawieranych za pośrednictwem Pasażu24 pomiędzy Sprzedającym i Kupujących. Wszelką odpowiedzialność wobec Kupujących w szczególności za niedotrzymanie terminu dostawy, zmiany parametrów transakcji, niezgodności towaru z opisem, uszkodzenia podczas dostawy, zagwarantowanego bezpieczeństwa towaru lub jakiekolwiek innej jego wady ponosi wyłącznie Sprzedający.
 • 4. Wszelkie regulaminy, polityki czy inne regulacje prawne wprowadzone przez Sprzedawcę czy to samodzielnie, czy to w oparciu o zaproponowany przez Właściciela wzór i akceptowane przez Kupującego nie mogą być sprzeczne z Regulaminem Pasażu24 oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 683).

§ 3. Zasady korzystania z Pasażu24

 • 1. Kupujący może dokonywać zakupów za pośrednictwem Pasażu24 bez dokonywania rejestracji lub też zarejestrować się za pomocą formularza rejestracyjnego. Korzystanie przez Kupującego z funkcjonalności Pasażu24 wskazanych w ust. 5 poniżej wymaga zarejestrowania się przez Kupującego.
 • 2. Aby stać się Sprzedającym Pasażu24 Sprzedający musi jednocześnie: posiadać ważnie zawartą z Właścicielem umowę na program vendero (na zasadach odrębnie określonych w Warunkach Licencji vendero) oraz upublicznić swoją witrynę bądź sklep internetowy na www.pasaz24.pl
 • 3. Rejestracja w Pasażu24, przeglądanie ofert Sprzedających oraz dokonywanie zakupów jest bezpłatne. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za zakup Towarów poza ustalonymi ze Sprzedającym kosztami transakcji zawierającymi cenę Towaru i ewentualny koszt przesyłki oraz poza kosztami usługi dostępu do Internetu.
 • 4. Dokonywanie zakupów w sklepach internetowych zrzeszonych w Pasażu24 i realizacja zawartych transakcji odbywają się na zasadach określonych odrębnie w regulaminach tych sklepów. Każdy ze Sprzedających, którzy upublicznił swoją witrynę bądź sklep internetowy na www.pasaz24.pl ma obowiązek wprowadzenia regulaminu swojego sklepu internetowego lub witryny oraz udostępniania go Kupującym zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • 5. Wyłącznie zarejestrowany i zalogowany Kupujący może korzystać z następujących funkcjonalności Pasażu24:
  • - przeglądanie listy witryn oraz sklepów, wyszukiwanie sklepów i produktów w nich umieszczonych oraz dokonywanie w nich zakupów bez konieczności kolejnej rejestracji (po akceptacji regulaminu konkretnego sklepu),
  • - opiniowanie witryn oraz sklepów internetowych umieszczonych w Pasażu24,
  • - podglądanie oraz edytowanie swoich danych osobowych podanych przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym.
 • 6. Dokonując rejestracji za pomocą formularza, zgodnie z ust. 1 powyżej, Kupujący akceptuje Regulamin Pasażu24. Zaakceptowanie przez Kupującego regulaminu/regulaminów sklepu/witryny Sprzedającego następuje na zasadach określonych odrębnie przez Sprzedającego – w tym zakresie Sprzedający ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność.
 • 7. Właściciel zastrzega sobie możliwość dodania funkcjonalności Pasażu24, bądź zmiany już istniejących w dowolnym zakresie, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym użytkowników.

§ 4. Ochrona i przetwarzanie danych osobowych w serwisie Pasaż24

 • 1. Podane przez Kupującego przy rejestracji w formularzu dane osobowe Kupującego są zbierane i przetwarzane przez Właściciela dla celów wykonywania niniejszej umowy na korzystanie przez Kupującego z Pasaż24, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1, dalej: RODO), a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, w szczególności w zakresie marketingu produktów i usług oferowanych przez Właściciela.
 • 2. Administratorem danych osobowych Kupujących, podanych przez Kupującego przy rejestracji w formularzu rejestracyjnym jest Właściciel. Właściciel jako administrator danych przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności i danych osobowych Kupujących, a w szczególności z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Właściciel sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu. Do przetwarzania danych osobowych po stronie Właściciela dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające aktualne i ważne upoważnienie, zgodne z art. 29 RODO oraz przeszkolone z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
 • 3. Kupujący, akceptując niniejszy Regulamin, oświadcza, że znany mu jest fakt, iż administratorem danych osobowych Kupującego jest Właściciel Pasaż24, tj. InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 2, 54-519 oraz, że zapoznał się z informacjami przekazanymi mu przez Właściciela zgodnie z art. 13 - 22 RODO.
 • 4. Dane podane przez Kupującego będą przetwarzane przez Właściciela do czasu przesłania przez Kupującego do Właściciela informacji o zakończeniu korzystania z Pasaż 24 lub zgłoszenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody o ile była ona podstawą przetwarzania danych Użytkownika.
 • 5. Administratorem danych Sprzedających jest Właściciel. Dane Sprzedających, jak również dane innych podmiotów, dla których administratorem danych osobowych jest Sprzedający, w tym w szczególności dane Kupującego podane przez Kupującego Sprzedającemu, przetwarzane są i podlegają ochronie zgodnie z postanowieniami odrębnych Warunków Licencji vendero w tym umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej każdorazowo pomiędzy Sprzedającym i Właścicielem oraz zgodnie z postanowieniami regulaminów ustalanych przez każdego ze Sprzedających.
 • 6. Dane Sprzedających są jawne i ogólnodostępne w postaci „wizytówek sklepów” dostępnych w Pasażu.
 • 7. W momencie rejestracji na Pasaż24 Kupujący wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych podanych przy rejestracji przez Właściciela do Sprzedającego w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedającego postanowień zawartej transakcji zgodnie z postanowieniami regulaminów ustalanych przez każdego ze Sprzedających.
 • 8. Właściciel stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących z Pasażu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Pasażu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Właściciel umożliwia Klientowi określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „cookies” za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 • 9. Dane osobowe Kupujących i Sprzedających nie są przekazywane przez Właściciela do państw trzecich. Dane Kupujących i Sprzedających nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

§ 5. Reklamacje

 • 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pasażu24 mogą być zgłoszone Właścicielowi przez Kupującego oraz Sprzedającego w formie elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres: vendero@insert.com.pl
 • 2. Reklamacja winna zawierać następujące informacje: dane podmiotu zgłaszającego (Kupującego/Sprzedającego) umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako użytkownika Pasażu24, treść zgłoszenia reklamacyjnego, okoliczności uzasadniające reklamację, sugerowany sposób usunięcia zgłoszonej nieprawidłowości.
 • 3. Zgłoszenia reklamacyjne, zgłoszone zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie, będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, o wyniku postępowania reklamacyjnego Reklamujący będzie powiadomiony przez e-mail.
 • 4. Reklamacje dotyczące zawieranych pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi transakcji w serwisie Pasaż24 Kupujący powinien kierować do Sprzedającego, z którym zawarł reklamowaną transakcję. Właściciel nie jest gwarantem tych transakcji.

§ 6. Zmiana Regulaminu

 • 1. Właściciel zastrzega sobie prawo dokonywania w każdym czasie zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w dotychczasowym Regulaminie wchodzą w życie w dniu ustalonym w treści nowego Regulaminu nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od daty ich publikacji na stronie Pasażu24.
 • 2. Właściciel powiadomi Sprzedających oraz zarejestrowanych Kupujących o zmianach w Regulaminie poprzez informację o zmianach wysłaną na podany przez nich adres poczty internetowej. Powiadomienie o zmianach zostanie dokonane co najmniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.
 • 3. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • 4. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla wszystkich użytkowników Pasażu24 na stronie Pasażu24 pod adresem: https://www.pasaz24.pl/home/regulation.

§ 7. Postanowienia końcowe

 • 1. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich zmian Regulaminu wchodzą w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie Pasażu24.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu, lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia Regulaminu, w miejsce którego wejdą najbliższe intencjom stron, ważne postanowienia.
 • 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 • 5. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) ma charakter wiążący.

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.