Regulamin serwisu Pasaz24.pl

§ 1. Definicje

 • 1. Pasaż – serwis internetowy gromadzący witryny, witryny z ofertą produktów i usług oraz sklepy internetowe Korzystających z programu vendero.
 • 2. vendero – zintegrowany z systemem InsERT GT lub InsERT nexo program służący m.in do prowadzenia sprzedaży towarów i usług w sieci Internet.
 • 3. Właściciel - InsERT S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jerzmanowskiej 2, 54-519 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000306888; NIP 898-19-45-134, REGON 932283479, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 16.000.000,00-zł w całości opłacony.
 • 4. Kupujący - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
 • 5. Sprzedający - osoba prawna, fizyczna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw, która posiada licencję na program vendero i zdecydowała się upublicznić swoją witrynę bądź sklep internetowy na www.pasaz24.pl.
 • 6. Towar – rzecz, usługa lub prawo, które mogą być przedmiotem sprzedaży za pośrednictwem Pasażu.

§ 2. Postanowienia ogólne

 • 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Pasażu działającego pod adresem www.pasaz24.pl.
 • 2. Pasaż prowadzony i zarządzany jest przez Właściciela.
 • 3. Właściciel pełniący funkcję operatora Pasażu nie występuje w charakterze strony jakiejkolwiek z umów zawieranych pomiędzy Kupującym i Sprzedającymi i nie uczestniczy bezpośrednio lub pośrednio w dokonywanych między nimi transakcjach. Właściciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów zawieranych za pośrednictwem Pasażu pomiędzy Sprzedającym i Kupujących. Wszelką odpowiedzialność wobec Kupujących w szczególności za niedotrzymanie terminu dostawy, zmiany parametrów transakcji, niezgodności towaru z opisem, uszkodzenia podczas dostawy, zagwarantowanego bezpieczeństwa towaru lub jakiekolwiek innej jego wady ponosi wyłącznie Sprzedający.
 • 4. Wszelkie regulaminy, polityki czy inne regulacje prawne wprowadzone przez Sprzedawcę czy to samodzielnie, czy to w oparciu o zaproponowany przez Właściciela wzór i akceptowane przez Kupującego nie mogą być sprzeczne z Regulaminem Pasażu oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności z przepisami ustawy z 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

§ 3. Zasady korzystania z Pasażu

 • 1. Aby stać się Kupującym Pasażu niezbędna jest rejestracja za pomocą specjalnego formularza rejestracyjnego.
 • 2. Rejestracja w Pasażu, przeglądanie ofert Sprzedających oraz dokonywanie zakupów jest bezpłatne. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych opłat za zakup Towarów poza ustalonymi ze Sprzedającym kosztami transakcji zawierającymi cenę Towaru i ewentualny koszt przesyłki oraz poza kosztami usługi dostępu do Internetu.
 • 3. Dokonywanie zakupów w sklepach internetowych zrzeszonych w Pasażu i realizacja zawartych transakcji odbywają się na zasadach określonych w regulaminach tych sklepów.
 • 4. Zalogowany Kupujący może korzystać z następujących funkcjonalności:
  • - przeglądanie listy witryn oraz sklepów, wyszukiwanie sklepów i produktów w nich umieszczonych oraz dokonywanie w nich zakupów bez konieczności kolejnej rejestracji (po akceptacji regulaminu konkretnego sklepu),
  • - opiniowanie witryn oraz sklepów internetowych umieszczonych w Pasażu,
  • - podglądanie oraz edytowanie swoich danych osobowych.
 • 5. Składając zamówienie, Kupujący akceptuje Regulamin Pasażu oraz Regulamin sklepu Sprzedającego.
 • Właściciel zastrzega sobie możliwość dodania funkcjonalności Pasażu, bądź zmiany już istniejących w dowolnym zakresie, bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Użytkowników.

§ 4. Prywatność i poufność

 • 1. Podane przez Kupujących dane osobowe są zbierane przez Właściciela i przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Właściciel przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Kupujących. Właściciel z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. W szczególności Właściciel zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Właściciel sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 • 2. Właściciel przekazuje Sprzedającym Dane osobowe Kupujących, którzy zdecydują się dokonać u nich zakupu oraz zaakceptują ich regulamin. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Kupujących, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia transakcji realizowanych za pośrednictwem Pasażu.
 • 3. Właściciel stosuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Kupujących, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kupujących z Pasażu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystania z Pasażu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Właściciel umożliwia Klientowi określenie warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „cookies” za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 • 4. Wszelkie dane podane przy rejestracji na stronach Pasażu są własnością użytkownika, który je podał.
 • 5. Wszystkie dane podane przy rejestracji będą przechowywane i przetwarzane przez Właściciela zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883).
 • 6. Dane Sprzedających są jawne i ogólnodostępne w postaci „wizytówek sklepów” dostępnych w Pasażu.
 • 7. W momencie zawarcia transakcji sprzedaży Kupujący wyraża zgodę na przekazanie jego danych osobowych podanych przy rejestracji do Sprzedającego w zakresie niezbędnym do wykonania przez Sprzedającego postanowień zawartej transakcji.

§ 5. Reklamacje

 • 1. Wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Pasażu mogą być zgłoszone Właścicielowi przez Kupującego oraz Sprzedającego w formie elektronicznej poprzez wysłanie e-maila na adres: vendero@insert.com.pl
 • 2. Reklamacja winna zawierać następujące informacje: dane Kupującego/Sprzedającego umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację jako użytkownika Pasażu, treść zgłoszenia reklamacyjnego, okoliczności uzasadniające reklamację, sugerowany sposób usunięcia zgłoszonej nieprawidłowości.
 • 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Właściciela w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, o wyniku postępowania reklamacyjnego Reklamujący będzie powiadomiony przez e-mail.
 • 4. Reklamacje dotyczące zawieranych pomiędzy Sprzedającymi a Kupującymi transakcji Kupujący powinien kierować do Sprzedającego, z którym zawarł reklamowaną transakcję. Właściciel nie jest gwarantem tych transakcji.

§ 6. Zmiana Regulaminu

 • 1. Właściciel zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany w dotychczasowym Regulaminie wchodzą w życie w dniu ustalonym w treści nowego Regulaminu nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od daty ich publikacji na stronie Pasażu.
 • 2. Właściciel powiadomi Sprzedających oraz zarejestrowanych Kupujących o zmianach w Regulaminie poprzez informację o zmianach wysłaną na podany przez nich adres poczty internetowej. Powiadomienie o zmianach zostanie dokonane co najmniej na 14 dni przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu.
 • 3. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Kupujący uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 • 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla wszystkich użytkowników Pasażu na stronie Pasażu.

§ 7. Postanowienia końcowe

 • 1. Postanowienia Regulaminu wchodzą w życie z chwilą jego ogłoszenia na stronie Pasażu.
 • 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa.
 • 3. Nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu nie powoduje nieważności całego Regulaminu, lecz powoduje tylko uchylenie nieważnego postanowienia Regulaminu, w miejsce którego wejdą najbliższe intencjom stron, ważne postanowienia.
 • 4. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 • 5. Niniejszy Regulamin zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204 z późn. zm.) i art. 384 Kodeksu cywilnego (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.) ma charakter wiążący.

Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.